آموزش ضمن خدمت نگهبانان شرکت برق منطقه ای خراسان
آموزش ضمن خدمت نگهبانان زائر سرا و زائر شهر رضوی
برگزاری مصاحبه از داوطلبین آزمون فوق توزیع برق